วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                โรงเรียนจะต้องสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ได้มาตรฐานของการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ ด้านโครงการพระราชดำริ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้มีผลผลิต ภายในโรงเรียนพอเพียงจะได้ลดภาวะขาดสารอาหารของนักเรียนและควบคุมไม่ให้นักเรียนเป็นโรคขาดสารไอโอดีน ให้ความรู้หญิงมีครรภ์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประชาชนในพื้นที่เห็ประโยชน์ ความสำคัญของหญ้าแฝกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ปลูกพืชพลังงานทดแทน แนะนำให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ศึกษาต่อทุกคน

พันธกิจ

                ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ได้เรียนรู้พร้อมปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ  บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ผู้ปกครองนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีการบริการจัดการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบในทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนComments