ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย พิกัด เอสดี. ๘๒๓๖ ได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ ได้รับคำร้องขอจากราษฎรบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง จังหวัดเลย โดยมีนายจันลี สุวรรณ เป็นผู้นำในขณะนั้นเพราะเหตุว่าเป็นหมู่บ้านห่างไกลคมนาคมจากหมู่อื่น ได้รับความลำบากในการส่งบุตรไปเล่าเรียนที่บ้านราษฎรประดิษฐ์ และบ้านแก้ว เมธี ระยะทางประมาณ ๗ - ๑๐ กม. นายจันลี สุวรรณ ได้บริจาคที่ดินให้ตั้งโรงเรียน จำนวน ๒๔ ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากราษฏรในหมู่บ้านสละทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนขึ้น สภาพของอาคารเรียนมีลักษณะกึ่งถาวร โดยมี ด.ต.อุดม คงพลปาน เป็นครูใหญ่คนแรกและมีบุคลากรมาปฏิบัติ หน้าที่ทำการสอนจำนวน ๕ นาย

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๔ ได้มีกลุ่มเพื่อนเด็ก จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ออกค่ายอาสาพัฒนา ได้สร้างห้องสมุดให้ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมกับมอบอุปกรณ์ห้องสมุดให้ด้วย

ระบบการศึกษา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน ในสังกัดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ จังหวัด อุดรธานี เปิดทำการสอนตั้งแต่ เวลา ๘.๐๐ ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยรับเด็กจากหมู่บ้านหนองแคนและใกล้เคียง
 • หลักสูตรที่ใช้ คือหลักสูตร ของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการสอนโดยครูตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อจบการศึกษาปีที่ ๖ จะได้รับประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่จบสามารถเข้าศึกษาต่อในชั้นสูงขึ้นในสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งอื่น ๆ ได้

 • อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  อาคาร
  ผู้ให้การสนับสนุน
  อาคารเรียนราษฎรร่วมกันบริจาคและก่อสร้างอาคาร
  ห้องสมุดกลุ่มเพื่อนเด็ก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กทม.
  ห้องพยาบาลครูและราษฎรบ้านหนองแคน
  ห้องครัวครูและราษฎรบ้านหนองแคน
  ห้องอาหารครูและราษฎรบ้านหนองแคน
  ห้องส้วมครูร่วมกันบริจาคเงินร่วมกับราษฎรจัดสร้าง
  สนามเด็กเล่นวิทยาลัยเทคนิคเลย


  ปัจจุบันครูตำรวจตระเวนชายแดนทำหน้าที่ สอน จำนวน ๕ นาย คือ
  ยศ – ชื่อ - นามสกุล
  คุณวุฒิ
  หน้าที่รับผิดชอบ
  ๑. ร.ต.ท.ชินกร    สมบูรณ์ทรัพย์วุฒิ ป.โท (บริหาร)ทำหน้าที่ครูใหญ่
  ๒. จ.ส.ต.นัฐพงษ์ชัย     พรมดีวุฒิ ป.ตรีทำหน้าที่ครูผู้สอน
  ๓. จ.ส.ต.บัณฑิต    เจตนาเสนวุฒิ ป.ตรีทำหน้าที่ครุผู้สอน
  ๔. ส.ต.อ.วิทยากรณ์   เตชะนอกวุฒิ  ปวส.ทำหน้าที่ครูผู้สอน
  ๕. ส.ต.ท.หญิงผการัตน์   ภาหวันวุฒิ ม.๖ทำหน้าที่ครูผู้สอน
  ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนนักเรียน ดังนี้
  ชั้น
  ชาย (คน)
  หญิง (คน)
  รวม (คน)
  เด็กเล็ก  ประถมศึกษาปีที่ ๑  ประถมศึกษาปีที่ ๒  ประถมศึกษาปีที่ ๓  ประถมศึกษาปีที่ ๔  ประถมศึกษาปีที่ ๕  ประถมศึกษาปีที่ ๖  รวมทั้งสิ้น  Comments